QUY TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Quy trình thi công công trình

1. QUY TRÌNH THI CÔNG XÂY

 

Lưu ý:  Trong từng bước thi công việc nghiệm thu (nội bộ và với Chủ đầu tư) được thực hiện theo từng công việc, hạng mục  hoàn thành với các mẫu biên bản nghiệm thu tương ứng.

 

2. QUY TRÌNH THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CHÍNH:

2.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ NỀN MÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Sơ đồ quá trình:

 

2.2.  QUY TRÌNH THI CÔNG MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP:

 

2.3. QUY TRÌNH THI CÔNG PHẦN THÂN:

– Nhà khung bê tông cốt thép – Tường gạch xây bao che.

– Trình tự thi công: Từ tầng 1… đến mái.

– Quá trình thi công tuần tự từ Tầng 2, 3, 4….cho tới Tầng mái thực hiện tương tự các bước thi công Tầng 1 (Từ bước 1 đến bước  5 trong Quy trình)

2.3. QUY TRÌNH THI CÔNG MÁI:

2.5. QUY TRÌNH THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN:

Việc hoàn thiện được triển khai theo nguyên tắc: Từ trong ra ngoài và Từ trên xuống dưới:

Nguồn: AAVietnam ST

Tin tức liên quan